Контроллеры BX-YQ3A

2 770 000 сум / шт.  
Дайте оценку товару:
X

Оценки покупателей

0%
Рекомендуют
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 

Оценить

Будете рекомендовать друзьям


Оценить

Ваще сообщение отправлено! Спасибо за отклик!


В розницу

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÂÕÎÄÎÂ

Ïîðò: HDMI , DVI , VGA , 2xCVBS;                                                                        

            

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÂÛÕÎÄÎÂ

Ïîðò: VGA ,  2xDVI                    

          DVI(1; 800?600_60Hz, 1024?768_60Hz, 1280?1024_60Hz, 

2048?1152 60Hz, 2304?1024 60Hz, 2306?1152  60Hz,) 

Ìàêñèìàëüíàÿ ïîëüçîâàòåëüñêàÿ ðåçîëþöèÿ:

Øèðèíà?3960 ïèêñ; Âûñîòà?2000 ïèêñ;

ÓÏÐÀÂËßÅÌÀß ÐÅÇÎËÞÖÈß

Îáùàÿ êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé: 2.65 ìëí. ïèêñ., 

Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà:   3960 ïèêñ.

Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà:  2000 ïèêñ.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Âõîäÿùåå íàïðÿæåíèå: 100-240V~ 50/60Hz

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: ?15W

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: 20-55 Ñ

Äîïóñòèìàÿ âëàæíîñòü:15-85%

Óïðàâëåíèÿ: Ê åòîìó ïðîöåññîðó ïîäõîäåò âñå âèäû ïðîãðàììû

Àðõèòåêòóðà: Îòêðûòàÿ. Ìîæíî óñòàíîâèòü äî äâóõ êàðò (Linsn, NovaStar, è ò.ä.)

1366?768 60Hz, 1440?900 60Hz, 1600?1200 60Hz, 1920?1080p 60Hz,

Страна производитель :
Узбекистан
Торговая марка/бренд :
UZLED
Возможность поставки :
1 кв.м / неделя